Tiếng Hà LanSửa đổi

Động từSửa đổi

geweest

  1. Động tính từ quá khứ của zijn

Tính từSửa đổi

geweest (không biến, không có dạng so sánh)

  1. chết rồi
    Je bent er geweest! — Mày chết rồi!