Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

gateway

  1. Cổng vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).

Tham khảo sửa