Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɛv.ri.ˌhwɛr/
  Hoa Kỳ

Phó từ sửa

everywhere /ˈɛv.ri.ˌhwɛr/

  1. Ở mọi nơi, khắp nơi, khắp chốn.

Tham khảo sửa