Tiếng Hà Lan sửa

Từ hạn định sửa

enig

 1. chút
 2. nào đó

Tính từ sửa

enig (so sánh hơn eniger, so sánh nhất enigst)

 1. dễ thương
 2. duy nhất
  Wij zijn de enigen die dit weten.
  Chúng ta là những người duy nhất biết điều này.
  Dat is het enige dat ik wil.
  Điều đó là điều duy nhất tôi muốn.

Tiếng Na Uy sửa

Tính từ sửa

Các dạng Biến tố
Giống gđc enig
gt enig
Số nhiều enige
Cấp so sánh
cao

enig

 1. Đồng ý, bằng lòng, thỏa thuận, chấp thuận.
  De ble enige om å møtes dagen etter.

Tham khảo sửa