Tiếng Hà LanSửa đổi

Từ hạn địnhSửa đổi

enig

 1. chút
 2. nào đó

Tính từSửa đổi

enig (dạng biến enige, cấp so sánh eniger, cấp cao nhất enigst)

 1. dễ thương
 2. duy nhất
  Wij zijn de enigen die dit weten.
  Chúng ta là những người duy nhất biết điều này.
  Dat is het enige dat ik wil.
  Điều đó là điều duy nhất tôi muốn.

Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc enig
gt enig
Số nhiều enige
Cấp so sánh
cao

enig

 1. Đồng ý, bằng lòng, thỏa thuận, chấp thuận.
  De ble enige om å møtes dagen etter.

Tham khảoSửa đổi