Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

corpora số nhiều corpora

  1. Tập sao lục, tập văn.
  2. (Sinh vật học) Thể.
    corpus striatum — thể vân

Tham khảo sửa