Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiən˧˧ zṳŋ˨˩ʨwiəŋ˧˥ juŋ˧˧ʨwiəŋ˧˧ juŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨwiən˧˥ ɟuŋ˧˧ʨwiən˧˥˧ ɟuŋ˧˧

Tính từ sửa

chuyên dùng

  1. Chỉ dùng riêng cho những công việcmục đích nhất định.