Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

cancellation

  1. Sự bỏ, sự huỷ bỏ; sự xoá bỏ, sự bãi bỏ.
  2. Dấu xoá bỏ.
  3. (Toán học) Sự khử, sự ước lược.

Tham khảo sửa