Hiện tại chúng tôi chưa tim đuọc nguồn góc của những chỗ này