Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˥ mṳj˨˩kɔ̰˩˧ muj˧˧˧˥ muj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˩˩ muj˧˧kɔ̰˩˧ muj˧˧

Tính từ sửa

có mùi

  1. để chỉ một cái gì đó có mùi hôi thối.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)