Tiếng Hà LanSửa đổi

Phó từSửa đổi

boven

  1. trên
  2. trên tầng

Giới từSửa đổi

boven

  1. trên, cao hơn