Tiếng Hà Lan sửa

Phó từ sửa

beneden

  1. dưới
  2. dưới tầng

Giới từ sửa

beneden

  1. dưới, thấp hơn