Tiếng Hà LanSửa đổi

Phó từSửa đổi

beneden

  1. dưới
  2. dưới tầng

Giới từSửa đổi

beneden

  1. dưới, thấp hơn