Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /bɪ.ˈkɔz/
  Hoa Kỳ

Liên từ sửa

because /bɪ.ˈkɔz/

  1. Vì, bởi vì.
  2. Tại.

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa

conjonction