Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈbju.tə.fəl/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

beautiful /b ˈbju.tə.fəl/

  1. Đẹp; hay.
  2. Tốt, tốt đẹp.

Tham khảo sửa