Tiếng Anh sửa

Phó từ sửa

backwards

  1. (Như) Backward.

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa