Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɨ̰ʔk˨˩ za̰ʔwk˨˩ɓɨ̰k˨˨ ja̰wk˨˨ɓɨk˨˩˨ jawk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɨk˨˨ ɟawk˨˨ɓɨ̰k˨˨ ɟa̰wk˨˨

Động từ sửa

bực dọc

  1. Khó chịu trong lòng.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)