Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
aːw˧˧ ho̤˨˩aːw˧˥ ho˧˧aːw˧˧ ho˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
aːw˧˥ ho˧˧aːw˧˥˧ ho˧˧

Danh từ sửa

ao hồ

  1. Xem ao, hồ
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)