Tiếng Na UySửa đổi

Động từSửa đổi

Dạng
Nguyên mẫu å ane
Hiện tại chỉ ngôi aner
Quá khứ ante
Động tính từ quá khứ ant
Động tính từ hiện tại

ane

  1. Linh cảm.
    Jeg ante ikke at noe var galt.
    å ane fred og ingen fare — Cảm thấy bình yên, an toàn.
    å ane uråd — Linh cảm thấy việc không lành.

Tham khảoSửa đổi