Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ap.stʁɛ/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực abstrait
/ap.stʁɛ/
abstraits
/ap.stʁɛ/
Giống cái abstraite
/ap.stʁɛt/
abstraites
/ap.stʁɛt/

abstrait /ap.stʁɛ/

 1. Trừu tượng.
  Science abstraite — khoa học trừu tượng
  Un écrivain trop abstrait — nhà văn quá trừu tượng
 2. Lơ đễnh.
  Air abstrait — vẻ lơ đễnh
  nombre abstrait — (toán) số hư.

Trái nghĩa sửa

Danh từ sửa

  Số ít Số nhiều
Số ít abstrait
/ap.stʁɛ/
abstraits
/ap.stʁɛ/
Số nhiều abstrait
/ap.stʁɛ/
abstraits
/ap.stʁɛ/

abstrait /ap.stʁɛ/

 1. Cái trừu tượng.
  dans l’abstrait — một cách trừu tượng

Tham khảo sửa