Tiếng Ashraaf sửa

Đại từ sửa

aan

 1. tôi.

Tham khảo sửa

 • Christopher R Green, Evan Jones, "Notes on the morphology of Marka (Af-Ashraaf)".

Tiếng Hà Lan sửa

Giới từ sửa

aan

 1. cho, giới từ chỉ bổ ngữ gián tiếp
  Ze heeft de telefoon aan haar ouders gegeven.
  Cô ấy tặng cái điện toại cho bố mẹ.
  Aan Piet geef ik niks.
  Thằng Piet thì tôi không cho gì.

Ghi chú sử dụng sửa

Khi bổ ngữ gián tiếp có vị trí ngay sau động từ (hoặc ngay sau chủ ngữ trường hợp chủ ngữ không có vị trí ngay trước động từ) và bổ ngữ trực tiếp có vị trí ngay sau thì trường hợp đó sẽ không có giới từ aan.

Phó từ sửa

aan

 1. đang mặc
  Je broer heeft een lelijk hemd aan.
  Anh trai bạn đang mặc áo sơ mi xấu.

Tính từ sửa

aan (không so sánh được)

 1. đang bật
  Het licht is aan.
  Bật đèn rồi.

Xem thêm sửa