Tiếng Hà LanSửa đổi

Giới từSửa đổi

aan

 1. cho, giới từ chỉ bổ ngữ gián tiếp
  Ze heeft de telefoon aan haar ouders gegeven.
  Cô ấy tặng cái điện toại cho bố mẹ.
  Aan Piet geef ik niks.
  Thằng Piet thì tôi không cho gì.

Ghi chú sử dụngSửa đổi

Khi bổ ngữ gián tiếp có vị trí ngay sau động từ (hoặc ngay sau chủ ngữ trường hợp chủ ngữ không có vị trí ngay trước động từ) và bổ ngữ trực tiếp có vị trí ngay sau thì trường hợp đó sẽ không có giới từ aan.

Phó từSửa đổi

aan

 1. đang mặc
  Je broer heeft een lelijk hemd aan.
  Anh trai bạn đang mặc áo sơ mi xấu.

Tính từSửa đổi

aan (không biến, không có dạng so sánh)

 1. đang bật
  Het licht is aan.
  Bật đèn rồi.

Xem thêmSửa đổi