Về THF2

sửa

Thông tin cơ bản

sửa
vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
  Thành viên này là người Việt Nam.
  Thành viên này quê Bắc Ninh.
  Thành viên này là nam giới.
  Thành viên này là một bảo quản viên của dự án.
  Thành viên này là Cảnh sát nằm vùng tại Trang thay đổi gần đây.

Tài khoản cũ

sửa

Mốc sửa đổi

sửa
Mốc Trang Thời gian
10.000 dược phẩm 27 tháng 6 năm 2022
1.000 龍準日角 4 tháng 4 năm 2021
100 pangolin 23 tháng 11 năm 2020
10 trẻ trâu 14 tháng 11 năm 2020
1 eylül 13 tháng 11 năm 2020