Tiếng Anh sửa

 
Asia

Cách phát âm sửa

Danh từ riêng sửa

Asia

AsiaChâu Á: một lục địa ở trên bán cầu đông

Từ dẫn xuất sửa