Xem adam

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈæ.dəm/

Danh từ riêng sửa

Adam /ˈæ.dəm/

  1. A-dam (con người đầu tiên, thuỷ tổ loài người).

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa