Tiếng AmuzgoSửa đổi

Danh từSửa đổi

盆栽

  1. Bồn tài.