Tiếng Thái

Tính từ

sửa
  1. mắc, đắt
    ตลาดนั้นขายของแพง — Chợ đó bán đồ mắc.

Trái nghĩa

sửa
  1. ถูก