Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Tính từ sửa

судебный

 1. (Thuộc về) Tòa án; (подлежащий веднию суда тж. ) [thuộc về] tư pháp, xét xử, xử án.
  судебные органы — các cơ quan tư pháp (xét xử, xử án)
  судебное заседание — phiên tòa
  судебное дело — vụ án
  судебный процесс — vụ án, vụ kiện
  судебное следствие — [sự] thẩm cứu, xét hỏi trước tòa
  судебный исполнитель — chấp hành viên, thừa phát lại, trưởng tòa, mõ tòa
  судебный приговор — [bản] án
  судебная практика — thực tiễn xét xử (tư pháp, xử án), án lệ; phán quyết lệ (уст.)
  судебные издержки — án phí, lệ phí tư pháp
 2. (связанный с ведением следствия и суда) tư pháp.
  судебная медицина — [khoa, môn] pháp y, y pháp
  судебная химия — [khoa, môn] hóa học tư pháp
  судебная фотография — [môn] nhiếp ảnh tư pháp

Tham khảo sửa