Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

придвинуть Hoàn thành

  1. Xem придвигать

Tham khảo sửa