Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

написать Hoàn thành

  1. Xem писать

Tham khảo sửa