Tiếng Nga

sửa

Chuyển tự

sửa

Danh từ

sửa

известие gt

  1. tin; мн.: известия — tin tức
    приятное известие — tin vui (mừng, lành)
    последние известия — tin giờ chót, tin tức cuối cùng
    мн.: известия — (периодическое издание) — [tờ] Tin tức
    Известия Советов Депутатов Трудящихся СССР — Tin tức của các Xô-viết đại biểu nhân dân lao động Liên-xô

Tham khảo

sửa