идиоматический

Tiếng NgaSửa đổi

Tính từSửa đổi

идиоматический

  1. (лингв.) [thuộc về] thành ngữ, đặc ngữ.
    идиоматическое выражение — thành ngữ

Tham khảoSửa đổi