Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

дорасти Hoàn thành

  1. Xem дорастать

Tham khảo sửa