Tiếng Mường

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa

măt

  1. mắt.
  2. mặt.