có nghĩa – Theo ngôn ngữ khác

có nghĩa có sẵn trong 1 ngôn ngữ.

Trở lại có nghĩa.

Ngôn ngữ