Tiếng Anh

sửa
 
yes

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Phó từ

sửa

yes /ˈjɛs/

  1. Vâng, phải, dạ, được, ừ, có, có chứ.
    to say yes or no — nói có hoặc không; nói được hay không
    You didn't see him? - yes I did — anh không thấy nó à? có chứ

Danh từ

sửa

yes số nhiều yeses /ˈjɛs/

  1. Tiếng vâng dạ, tiếngphải.

Tham khảo

sửa