Tiếng Mường sửa

Từ nguyên sửa

, âm Hán-Việt: tôn

Đại từ sửa

xôn

  1. Cháu.