Tiếng Mường

sửa

Từ nguyên

sửa

, âm Hán-Việt: tôn

Đại từ

sửa

xôn

  1. Cháu.

Tiếng Tay Dọ

sửa

Số từ

sửa

xôn

  1. không.

Tham khảo

sửa
  • Sầm Văn Bình (2018) Từ điển Thái–Việt (Tiếng Thái Nghệ An)[1], Nghệ An: Nhà xuất bản Nghệ An