Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

whisky

  1. Rượu uýt-ki.

Tham khảo sửa