Tiếng Hà LanSửa đổi

Tính từSửa đổi

welk (dạng biến welke, không có dạng so sánh)

 1. nào
  Welk dier heb je liever: een hond of een kat?
  Bạn thích động vật nào nhất: chó hay mèo?

Liên từSửa đổi

welk (dạng biến welke)

 1. Dit zijn de uren tijdens welke we open zijn.
  Đây là lịch chúng tôi mở cửa theo lịch đó.

Phó từSửa đổi

welk

 1. () ơi
  Welk een mooie tuin!
  Vườn đẹp ơi!