Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɛn˧˧ ɓiə̰n˧˩˧jɛŋ˧˥ ɓiəŋ˧˩˨jɛŋ˧˧ ɓiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɛn˧˥ ɓiən˧˩vɛn˧˥˧ ɓiə̰ʔn˧˩

Danh từ sửa

ven biển

  1. Xem bờ biển
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)