Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
twiə̰n˧˩˧ ʨɔ̰ʔn˨˩twiəŋ˧˩˨ ʨɔ̰ŋ˨˨twiəŋ˨˩˦ ʨɔŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
twiən˧˩ ʨɔn˨˨twiən˧˩ ʨɔ̰n˨˨twiə̰ʔn˧˩ ʨɔ̰n˨˨

Động từ Sửa đổi

tuyển chọn

  1. Xem lựa chọn
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)