Tiếng Hà LanSửa đổi


Giới từSửa đổi

tussen

  1. giữa: ở trong khoảng phân cách hai vật
    Het kind staat tussen haar ouders. – Em bé ở giữa cha mẹ của mình.
  2. (thời gian) giữa: trước và sau cái gì đó
    tussen nu en volgend jaar – giữa bây giờ và năm sau