Tiếng PhápSửa đổi

Phó từSửa đổi

très

  1. Rất, lắm, hết sức.
    Très clair — rất rõ
    Très bien — tốt lắm

Từ đồng âmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi