Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ ləːn˧˥˧˥ lə̰ːŋ˩˧˧˧ ləːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ ləːn˩˩˧˥˧ lə̰ːn˩˧

Tính từ sửa

to lớn

  1. To, lớn nói chung.
    Thân hình to lớn.
    Có ý nghĩa to lớn với đời sống xã hội.

Tham khảo sửa