Tiếng Nguồn sửa

Danh từ sửa

thắc

  1. (Cổ Liêm) tóc.

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

thắc

  1. châu chấu.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên
  • Hoàng Văn Ma; Lục Văn Pảo; Hoàng Chí (2006) Từ điển Tày-Nùng-Việt (bằng tiếng Việt), Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa Hà Nội