Tiếng Xơ Đăng sửa

Động từ sửa

tep

  1. nhặt.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Lê Đông, Tạ Văn Thông (2008), Từ điển Việt - Xơ Đăng, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.