Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təːj˧˥ mɨk˧˥tə̰ːj˩˧ mɨ̰k˩˧təːj˧˥ mɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təːj˩˩ mɨk˩˩tə̰ːj˩˧ mɨ̰k˩˧

Tính từ sửa

tới mức

  1. Xem đến mức

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)