Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tajk˧˥ zə̤ːj˨˩ta̰t˩˧ ʐəːj˧˧tat˧˥ ɹəːj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tajk˩˩ ɹəːj˧˧ta̰jk˩˧ ɹəːj˧˧

Động từ sửa

tách rời

  1. Chỉ sự phân chia của sự vật nào đó.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)