Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

spiralis số nhiều spirales

  1. Dây chằng xoắn.

Tham khảo sửa