Tiếng Anh sửa

Giới từ sửa

sans

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Không, không có.
  sans cérémonie — không nghi thức
  sans faon — nói thẳng, không khách sáo

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Giới từ sửa

sans /sɑ̃/

 1. Không.
  Sans argent — không tiền
  non sans — xem non
  sans cela — nếu không (thì)
  sans cesse — xem cesse
  sans contredit — xem contredit
  sans doute — xem doute
  sans faute — xem faute
  sans fin — xem fin
  sans plus — xem plus
  sans prix — xem prix
  sans que — mà không
  sans quoi — xem quoi

Từ đồng âm sửa

Tham khảo sửa