Tiếng AragonSửa đổi

Thán từSửa đổi

s'il vous plaît

  1. Làm ơn làm phước.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)