Tiếng AragonSửa đổi

Danh từSửa đổi

reloch

  1. Đồng hồ.