Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zəʔə˧˥ za̤ːŋ˨˩ʐəː˧˩˨ ʐaːŋ˧˧ɹəː˨˩˦ ɹaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹə̰ː˩˧ ɹaːŋ˧˧ɹəː˧˩ ɹaːŋ˧˧ɹə̰ː˨˨ ɹaːŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

  1. Nở nang mày mặt, rỡ ràng mẹ cha (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Tham khảo sửa